0771 - 44 44 44
Meny

Med kund och säkerhet i fokus

Vi önskar en trygg och trevlig resa tillsammans med Er som kund i fokus samspelat med trafiklagarna & säkerheten!

Gör en offertförfrågan eller kontakta oss på:
Telefon: 0771 - 44 44 44
E-mail: boka@bohusbuss.se


Res lagligt, tryggt och säkert

På den här sidan finns definitioner som är viktiga att känna till vad gäller körtid, raster och vilotider när Du skall planera och beställa en resa för Din grupp och vill anlita Bohusbuss oavsett om Du är från en resebyrå eller om Ni är en grupp från ett företag, förening eller privat grupp.

Vi önskar att Ni ALLTID tittar igenom dessa regler då Ni planerar för Er resa så att det överensstämmer med dessa lagar. Då kommer Er planerade resa bli trivsam och säker för hela gruppen och våra Bohusbuss -chaufförer kommer vara fräscha och utvilade och Ni slipper oplanerade stopp som Bohusbuss -chaufförerna måste göra för att hålla sig till reglerna för körtider,raster och vilotider som då kan uppstå för att planeringen varit dålig. Vill Ni ha hjälp med Er planering så att Er resa följer gällande lagar, kontakta oss gärna så hjälper vi Er gladeligen med detta! En planerad resa är lika med en bra och behaglig resa för Er!


Raster och vilotider

Bohusbuss -chauffören får köra högst 4,5h i ett sträck, inom eller efter denna tid måste rast om minst 45 minuter tagas ( får delas upp i tids-intervaller om 15 minuter och 30 minuter inom 4,5h.). Max körtid är 9 timmar per dygn men får 2 gånger i veckan utsträckas till 10 timmar.

Skall ni på långresa är det bra att komma ihåg att en Bohusbuss -chaufför får köra högst 56 timmar på en vecka och sammanlagt 90 timmar på 2 veckor. (t.e.x. 56 timmar första veckan och 34 timmar andra veckan) Ser ni i planeringen att kör och vilotids-reglerna inte fungerar med bara en Bohusbuss -chaufför på er resa så använder vi flera Bohusbuss -chaufförer som vi då sätter in i planeringen. Tänk att få ha två eller tre Bohusbuss -chaufförer samtidigt på resan!! Kan det bli bättre?:-)


Definitioner

I bestämmelserna om kör- och vilotider används en rad olika begrepp. De vanligaste definieras så här:

 • Förare: Den som kör fordonet eller den som följer med i tjänsten för att vid behov köra.
 • Körtid: Tid som registreras som körning i färdskrivaren eller manuellt av föraren då utrustningen tillfälligt är ur funktion.
 • Körperiod: Den sammanlagda körtiden från det att föraren börjar köra efter en viloperiod eller en rast till dess att föraren tar en viloperiod eller en rast.
 • Annat arbete: Allt annat arbete.
 • Rast: Tid avsedd endast för återhämtning i samband med en körperiod.
 • Vila: Sammanhängande tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid.
 • Dygnsvila: Tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal dygnsvila eller reducerad dygnsvila.
 • Vecka: Från måndag kl. 00.00 till söndag kl. 24.00.
 • Veckovila: Tidsperiod under veckan då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal veckovila eller reducerad veckovila.
 • Veckovila 12-dagarsregeln: en förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport kan skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder.
 • Multibemanning: Bemanning av ett fordon där minst två förare följer med fordonet för att köra det. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.
 • Tillgänglighet: Tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntar vid statsgränser samt när en förare följer med vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.)
 • Körtid: Körtiden får vara längst 9 timmar per dag. Högst två gånger i veckan får körtiden utsträckas till 10 timmar. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande kalenderveckor får den totala körtiden vara högst 90 timmar.

Körperiod

En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten.

Annat arbete

I begreppet ”annat arbete” ingår allt annat arbete än körning för samma eller en annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon. Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska färdskrivaren användas och förflyttningen registreras som körning. Samma sak gäller för returresan. Det finns inget undantag för ”privat resa”.

Rast

Föraren ska ta minst 45 minuters samman- hängande rast under eller efter en körperiod. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den andra delen, som ska ligga sist, måste vara minst 30 minuter.Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar.

Dygnsvila

Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor. En dygnsvila kan delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 3 timmar sammanhängande och den avslutande delen minst 9 timmar sammanhängande. Föraren kan avbryta en normal dygnsvila två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får inte vara längre än en timme sammanlagt. Som normal dygnsvila räknas både enhetlig vila på 11 tim och delad vila på 3+9=12 timmar. En reducerad dygnsvila (9 timmar) får inte avbrytas.

Veckovila

Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar. Minskningen ska dock kompenseras före utgången av den tredje veckan efter den vecka när veckovilan reducerades. Det sker genom att motsvarande vila tas sammanhängande tillsammans med en annan viloperiod på minst 9 timmar. Veckovilan ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila.

Veckovila 12-dagarsregeln

En förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport kan skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder.

Detta gäller under förutsättning att:

 1. transporten varar minst 24 på varandra följande timmar i en annan medlemsstat eller i ett annat tredjeland som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, än där transporten påbörjades.
 2. att föraren efter tillämpningen tar ut
  • antingen två normala veckovilor, eller
  • en normal veckovila och en reducerad veckovila som omfattar minst 24 timmar.

Multibemanning

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut. Att sitta bredvid den förare som körs registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast men inte för vila.

Vilotid

Förarna kan ta dygnsvila och reducerad veckovila i fordonet om detta står stilla och har en ändamålsenlig sovmöjlighet för varje förare.